Powrót do strony głównej
Archiwum
drukuj wy¶lij
2008-10-03
Przetarg na Wykonanie ogrodzenia terenu w sąsiedztwie Skansenu Miniatur w Pobiedziskach – Letnisko
Ośrodek Kulturyul. Kostrzyńska 2162-010 Pobiedziskatel/fax 061 8177227ogłasza pisemny przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art.11 ust. 8 Ustawyna Wykonanie ogrodzenia terenu w sąsiedztwie Skansenu Miniatur w Pobiedziskach – Letnisko1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia terenu w sąsiedztwie Skansenu miniatur w Pobiedziskach – Letnisko.2. Klasyfikacja – Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 45.42.11.48 -3 Instalowanie bram3. Opis przedmiotu zamówienia:3.1. Materiał – minimalne wymagania: 3.1.1. Ogrodzenia z siatki powlekanej o następujących minimalnych wymaganiach:· średnica wewnętrzna drutu, co najmniej 2mm· rozstaw oczek 50X5o mm do 60X60mm· wysokość siatki 1800 mm· wysokość słupków 2400 mm Rozstaw max do 2500 mm· średnica słupka stalowego powlekanego minimum 42X2 mm· drut naciągowy ( linka naciągowa)powlekana grubość zewnętrzna 4mm (wewnętrzna 2,8mm)· akcesoria do montażu siatki i drut oraz wypory zgodnie z technologią i załączonym szkicem· wypory zgodnie z technologią 18 szt narożników3.1.2. Brama Przesuwna 1 szt· wymiar w świetle bramy wysokość 1800mm, szerokość 3000mm· profil konstrukcyjny minimum 50X50 mm· profil nośny i słup najazdowy 80X80 mm wypory zgodnie z technologią· wypełnienie kątownik 30X30 mm· słupy bramowe kwadratowe 80X80 mm ścianka minimum 2mm· wypory zgodnie z technologią· kompletny system rolkowy otwierania bramy· kompletny system zamykania bramy z klamką i zamkiem oraz klucze3.1.3. Brama Dwuskrzydłowa 2 szt.· wymiar w świetle bramy wysokość 1800mm, szerokość 3000mm· profil konstrukcyjny minimum 50X30 mm· słupy bramowe kwadratowe 80X80 mm ścianka minimum 2mm· wypory zgodnie z technologią· wypełnienie kątownik 30X30 mm· rygiel dolny blokujący skrzydła· uszy przystosowane do założenia kłódki· komplet zawiasów3.1.4. Furtka2 szt· wymiar w świetle bramy wysokość 1800mm, szerokość 1200mm· profil konstrukcyjny minimum 50X30 mm· słupy bramowe kwadratowe 80X80 mm ścianka minimum 2mm· wypory zgodnie z technologią· wypełnienie kątownik 30X30 mm· zamek wpuszczany, klusze, klamka· komplet zawiasów· uszy przystosowane do założenia kłódki3.2. Elementy mocowane w gruncie należy zabetonować wykonując odpowiedni fundament.3.3. Kolor stosowanych elementów ogrodzenia zielony RAL 6005.3.4. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się na miejscu obszarem przeznaczonym do montażu płotu.
 1. Wykonawca udzieli min. 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały.
 2. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających..
 5. O udzielenie zamówienia określonego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
· posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.· Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia· Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą załączyć do oferty sporządzonej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące dokumenty:
9.1. ktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania wykonawcy, obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia. /dokument wystawiany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert/9.2. Wypełniony Wykaz Podwykonawców wraz zaznaczeniem, który fragment robót wykona podwykonawca9.3. Upoważnienie do podpisania oferty popisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym (lub innym dokumencie, o którym mowa w rubryce 1) jako posiadającą uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu Oferenta w przypadku podpisania oferty przez osobę nieupoważnioną.9.4. świadczenie o spełnieniu warunków.9.5. Parafowana ostatnia strona umowy.9.6. Kosztorys.
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w wysokości.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2008 r.
 3. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach, oraz na stronie internetowej www.pobiedziska.pl.
 7. Oferty należy składać do 23.10.2008 do godz. 9ºº
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2008 o godz. 9³º
 9. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela: Barbara Matuszewska – Biniszkiewicz - Dyrektor

Załączniki:

 
Data wytworzenia: 2008-10-03
Data udostępnienia: 2008-10-03
Ilość wyświetleń: 1814
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: UMiG Pobiedziska
Opublikowane przez: Łucja Kapcińska
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Kościuszki 4
62-010 Pobiedziska
tel.: 48 61 8977 100
email: umig@pobiedziska.pl
http://www.pobiedziska.pl
NIP: 777-309-44-78
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Rejestr zmian
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI